Αυτός ο ιστότοπος περιέχει πληροφορίες σχετικά με πολλές πτυχές των πρακτικών της Διοίκησης και οργάνωσης, της επιχειρηματικότητας, του περιβάλλοντος, των επαγγελματικών ικανοτήτων και δεξιοτήτων, της συμπεριφοράς, υγείας και ασφάλειας και ανθρώπινων πόρων στο χώρο εργασίας. Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτόν τον ιστότοπο δεν πρέπει να θεωρούνται ως νομικές συμβουλές.

Η “E-Training AC. ΙΚΕ” έχει καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες που παρέχονται σε αυτόν τον ιστότοπο είναι ακριβείς και ενημερωμένες. Εντούτοις, είναι πιθανό να προκύψουν σφάλματα ή παραλείψεις.

Η “E-Training AC. ΙΚΕ” οι υπάλληλοί της ή οι συνεργαζόμενοι φορείς, δεν αποδέχονται οποιαδήποτε ευθύνη για τυχόν λάθη ή παραλείψεις στις πληροφορίες ή για τυχόν απώλεια ή βλάβη που προκλήθηκε σε οποιοδήποτε πρόσωπο ως αποτέλεσμα της χρήσης των πληροφοριών που παρέχονται σε αυτόν τον ιστότοπο.

Αυτός ο δικτυακός τόπος περιστασιακά συνδέεται με εξωτερικούς ιστότοπους στους οποίους η “E-Training AC. ΙΚΕ” δεν ελέγχει και για την οποία δεν αποδέχεται καμία ευθύνη.