Γενικός
Οι παρόντες όροι ισχύουν για πωλήσεις συμβουλευτικών υπηρεσιών, υπηρεσιών κατάρτισης, υπηρεσιών διαχείρισης, υπηρεσιών διοίκησης, φυλλαδίων, βιβλίων, CD, ηλεκτρονικών υπηρεσιών, ενημερωτικών δελτίων, περιοδικών και κάθε συνδυασμού αυτών των προϊόντων, υπηρεσιών και πακέτων πληροφοριών όπως καθορίζεται από την E-Training AC καλούμενος ως ‘προμηθευτής’. Οι καλούμενοι ως “Πελάτες” ορίζονται οι αγοραστές ή συνδρομητές σε (α) υπηρεσίες, (β) προιόντα που διαθέτει ο ‘προμηθευτής’ ως άνω, (γ) αδειών χρήσης, (δ) συμβουλών κτλ.

Τα παρεχόμενα αγαθά (προιόντα και υπηρεσίες) ενδέχεται να διαφέρουν από αυτά που διαφημίζονται στον κατάλογο του Προμηθευτή ή άλλο διαφημιστικό υλικό, λόγω της εξέλιξης τους. Τέτοιες διαφορές δεν θα μεταβάλουν ουσιαστικά τα Αγαθά. Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις θα ερμηνεύονται σύμφωνα με τους νόμους της Ελληνικής Δημοκρατίας.

Τιμές
Ο ‘Προμηθευτής’ διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει το περιεχόμενο και / ή τα τέλη ή τα έξοδα αποστολής οποιουδήποτε Προϊόντος ανά πάσα στιγμή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Η πληρωτέα τιμή είναι η συνολική τιμή που καθορίζεται στον τρέχοντα τιμοκατάλογο του Προμηθευτή συν το εφαρμοστέο κόστος συσκευασίας, ταχυδρομικής αποστολής και παράδοσης (“χρέωση παράδοσης”), μείον τυχόν εκπτώσεις που έχουν συμφωνηθεί γραπτώς εκ των προτέρων από τον Προμηθευτή συν οι προβλεπόμενοι φόροι.

Η τιμή που καταβάλλεται για τα παραχωρούμενα προϊόντα και υπηρεσίες μετά την παρέλευση της αρχικής περιόδου ισχύος θα είναι η τιμή που καθορίζεται στον τρέχοντα τιμοκατάλογο του Προμηθευτή, εκτός εάν έχει συμφωνηθεί εγγράφως τουλάχιστον 30 ημέρες πριν από την ημερομηνία λήξης της ισχύουσας σύμβασης άδειας χρήσης. Οποιεσδήποτε εκπτώσεις που συμφωνούνται από τον Προμηθευτή κατά την ημερομηνία των παρόντων όρων και προϋποθέσεων θεωρούνται έγκυρες μόνο για τη διάρκεια της περιόδου της άδειας χρήσης. Οι τιμές μπορεί να υπόκεινται στον ΦΠΑ με τις ισχύουσες τιμές. Εάν ισχύει, τα ποσά ΦΠΑ θα εμφανίζονται με σαφήνεια στο τιμολόγιο του Πελάτη.

Άδειες Χρήσης
Οι συμφωνίες αδειοδότησης (άδειες χρήσης) αρχίζουν από την ημερομηνία της παραγγελίας (“Ημερομηνία έναρξης”) και συνεχίζονται μέχρι (α) την ημερομηνία λήξης (β) την καταγγελία συμφωνιών από τον προμηθευτή ή τον πελάτη, οι οποίες πρέπει να γίνονται εγγράφως, ειδοποίηση. Οι Γενικές Συμφωνίες Άδειας θα αναφέρουν λεπτομερώς (α) τις Ημερομηνίες έναρξης και λήξης, (β) τον ελάχιστο και προβλεπόμενο αριθμό μαθητευόμενων που αξιολογούνται για το περιεχόμενο μαθημάτων που καλύπτεται από τη συμφωνία, και (γ) οποιεσδήποτε άλλες ανάγκες, όροι και προϋποθέσεις.

Στις περιπτώσεις εταιρειών, ο ‘Πελάτης’ συμφωνεί να παράσχει αμέσως στον ‘Προμηθευτή’, κατόπιν αιτήματος, ικανοποιητική απόδειξη του αριθμού των εργαζομένων του, προκειμενου να εκδοθούν οι αδειες χρήσης. Αυτό κανονικά θα διευκολυνθεί μέσω της σύνταξης μιας συνοπτικής έκθεσης μισθοδοσίας που εγκρίθηκε γραπτώς είτε από έναν διευθυντή της επιχείρησης του Πελάτη είτε από ειδικευμένο λογιστή που ενεργεί για λογαριασμό της επιχείρησης του Πελάτη. Ο Προμηθευτής θα ειδοποιήσει γραπτώς τον πελάτη το αργότερο εντός 30 ημερών σχετικά με οποιαδήποτε αλλαγή στην τιμή της άδειας, τους όρους και τις προϋποθέσεις.

Πρώτη Προσφορά Πελάτη: Για να επωφεληθείτε από την απεριόριστη περίοδο πρόσβασης 3 μηνών α) Πρέπει να είστε εξουσιοδοτημένος υπογράφων για λογαριασμό της Εταιρείας σας και να συνάψετε μια ελάχιστη άδεια χρήσης 24 μηνών, (β) Να συμπληρώσετε και να εγκρίνετε πληροφορίες πληρωμής για να ξεκινήσει η πληρωμή από την επόμενη περίοδο χρέωσης μετά την ολοκλήρωση της δίμηνης απεριόριστης περιόδου πρόσβασης. (Γ) Το σημείο της τιμής στη σύμβαση άδειας χρήσης θα καθορίζεται από το μέγιστο αριθμό εγγεγραμμένων εκπαιδευόμενων στο σύστημά σας κατά τη διάρκεια της διμηνιαίας περιόδου απεριόριστης πρόσβασης, εκτός εάν συμφωνηθεί διαφορετικά γραπτώς από τον προμηθευτή τουλάχιστον 30 ημέρες πριν από την έναρξη της χρέωσης και τον συνολικό αριθμό των εκπαιδευόμενων στο σύστημα κάθε μήνα μετά, σε τουλάχιστον 80% του αριθμού των εγγεγραμμένων εκπαιδευόμενων στο σύστημά σας κατά την περίοδο απεριόριστης πρόσβασης των 2 μηνών. (Δ) Η σύμβαση παραχώρησης άδειας χρήσης μπορεί να ακυρωθεί από οποιοδήποτε από τα συμβαλλόμενα μέρη σε οποιοδήποτε στάδιο, με έγγραφη προειδοποίηση 30 ημερών. Εντούτοις, συμβουλεύουμε τον εταιρικό ‘πελάτη’ κατά την περάτωση του δικαιώματος δίμηνης απεριόριστης πρόσβασης να δηλώσει στον ‘προμηθευτή’ εγγράφως 20 ημέρες (πριν την λήξη της περιόδου) την πρόθεση να συνεχίσει ή να διακόψει διότι σε διαφορετική περίπτωση θα χρεωθείτε για το σύνολο αυτού του ποσού συν τις σχετικές διοικητικές δαπάνες για την πλήρη εξόφληση της υποχρέωσής σας.

Πωλήσεις Χονδρικής/Αδειες χρήσης, Δοκιμές, εγγύηση επιστροφής χρημάτων και πολιτική επιστροφών
Τα προιόντα που προσφέρονται σε βάση εγγύησης δοκιμών ή επιστροφής χρημάτων επιτρέπουν στον Πελάτη να εξετάσει τα Προϊόντα εντός της περιόδου εγγύησης ή επιστροφής χρημάτων (28 ημέρες από την ημερομηνία αποστολής, εκτός εάν ειδοποιηθεί διαφορετικά). Οι πελάτες που δεν επιθυμούν να λάβουν άδεια χρήσης των Προϊόντων θα πρέπει να τα επιστρέψουν πριν από τη λήξη της περιόδου δοκιμής ή εγγύησης επιστροφής χρημάτων.

Οι πελάτες/χονδρικής που δεν επιστρέφουν τα Προϊόντα μέχρι το τέλος της περιόδου δοκιμής ή εγγύησης επιστροφής χρημάτων θα θεωρηθούν ότι έχουν αποδεχθεί τα Αγαθά και θα είναι υπόχρεοι πληρωμής εξ ολοκλήρου. Τα εμπορεύματα/προιόντα που γίνονται δεκτά σε λιανική πώληση, τα οποία περιλαμβάνουν τα αγαθά που αγοράζονται μέσω διαδικτύου μέσω υπηρεσίας πληρωμής με πιστωτική κάρτα, δεν περιλαμβάνουν δοκιμαστική περίοδο και οι πελάτες ευθύνονται άμεσα για πληρωμή στο ακέραιο, σύμφωνα με το τιμολόγιο πωλήσεων.

Ο Πελάτης είναι επίσης υπεύθυνος για το κόστος επιστροφής του αντικειμένου στον Προμηθευτή. Για προστασία, ο Πελάτης μπορεί να θέλει να ασφαλίσει τα επιστραφέντα αντικείμενα, καθώς ο Προμηθευτής δεν θα θεωρηθεί υπεύθυνος για το ην κατάσταση των αντικειμένων που επιστρέφονται ή των χαμένων ή εσφαλμένων στοιχείων που αποστέλλονται πίσω στον Προμηθευτή. Σε περίπτωση ηλεκτρονικών υπηρεσιών, οι Πελάτες που επιθυμούν να επιστρέψουν τα Προϊόντα υπό τους όρους που αναφέρονται παραπάνω θα πρέπει να επιστρέψουν το τιμολόγιο ή / και την επιστολή επιβεβαίωσης πωλήσεων / ηλεκτρονικό ταχυδρομείο με σχετικές οδηγίες εντός 7 ημερών από την παραλαβή των Αγαθών. Οι αξιώσεις για φθορές ή μερική παράδοση ή πλήρης απώλεια αποστολής πρέπει να κοινοποιούνται εντός 28 ημερών από την ημερομηνία του τιμολογίου. Η επιστροφή του Πελάτη θα υποβληθεί σε επεξεργασία και θα επιστραφεί στον Πελάτη χρησιμοποιώντας την ίδια μέθοδο αγοράς που χρησιμοποιήθηκε για την απόκτηση του στοιχείου. Οι όροι αυτοί δεν επηρεάζουν τα νόμιμα δικαιώματα του Πελάτη ως καταναλωτή.

Ακυρώσεις
Δεν υπάρχει επιστροφή χρημάτων σε περίπτωση ακύρωσης σε οποιοδήποτε σημείο κατά τη διάρκεια της περιόδου ισχύος της άδειας χρήσης για οποιοδήποτε Προϊόν.

Ευθύνη
Ο Προμηθευτής εγγυάται ότι η έκδοση των Προϊόντων που παρέχονται δεν θα παρουσιάζει ελαττώματα που θα εμποδίζουν την πρόσβαση των χρηστών και θα πληρούν τις απαιτούμενες λειτουργικές δυνατότητες. Παρόλο που έχει δοθεί μεγάλη προσοχή στη σύνταξη και προετοιμασία των Προϊόντων για την εξασφάλιση της ακρίβειας, ο Προμηθευτής θα προσπαθήσει να διορθώσει τυχόν σφάλματα ή αποδιδόμενες παραλείψεις. Η πλήρης ευθύνη του Προμηθευτή και η αποκλειστική σας αποζημίωση θα είναι η αντικατάσταση των Αγαθών που δεν πληρούν την παραπάνω εγγύηση. Σε καμία περίπτωση ο Προμηθευτής δεν ευθύνεται για τυχόν ζημίες οποιουδήποτε είδους, άμεσες, έμμεσες ή επακόλουθες (συμπεριλαμβανομένης, ενδεικτικά, απώλειας κερδών) που προκύπτουν, ακόμη και αν ο Προμηθευτής έχει ενημερωθεί για την πιθανότητα τέτοιας ζημίας. Ο Προμηθευτής δεν εγγυάται την ακρίβεια, το περιεχόμενο ή την επικαιρότητα των OnLine ή ηλεκτρονικών υπηρεσιών ή ότι αυτά ή συναφή συστήματα είναι απαλλαγμένα από ιούς ή άλλες μολυσματικές ή καταστρεπτικές ιδιότητες. Ο χρόνος δεν είναι ουσιώδης για την παράδοση των Αγαθών και η ευθύνη του Προμηθευτή για λανθασμένη παράδοση ή παράλειψη παράδοσης περιορίζεται στην αντικατάσταση των Αγαθών.

Διαφήμιση
Οι όροι και οι προϋποθέσεις σχετικά με την παροχή διαφημιστικής προβολής στα καταστήματα Προμηθευτών και / ή στις πλατφόρμες ηλεκτρονικού εμπορίου υπόκεινται σε ξεχωριστούς όρους και προϋποθέσεις.

Πληρωμές
Η πληρωμή για τα τιμολογημένα Αγαθά (προιόντα και υπηρεσίες) οφείλεται να γίνει εντός τριάντα ημερών από την προ-τιμολόγηση, στο νόμισμα του τιμολογίου και η πληρωμή γίνεται σε τράπεζα με έδρα την Ελλάδα ή οποιαδήποτε άλλη τέτοια μέθοδο συμφωνήθηκε από τον Προμηθευτή. Η μη καταβολή όλων των οφειλών μέχρι την ημερομηνία λήξης μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την παρακράτηση περαιτέρω παραδόσεων στον Πελάτη και την επιβολή μέτρων μέσω της σχετικής διαδικασίας είσπραξης ή της νομικής διαδικασίας.

Πως να πληρώσω
Οι επιταγές θα πρέπει να εκδίδονται και να καταβάλλονται στην Ε-Training AC ΙΚΕ.
Οι ηλεκτρονικές πληρωμές θα πρέπει να γίνονται χρησιμοποιώντας τα ακόλουθα στοιχεία:

Τράπεζα: ALPHA BANK

BIC/SWIFT Code: CRBAGRAAXXX
Δικαιούχος: E-Training AC IKE
Αριθμός λογαριασμού: GR63.0140.1460.1460.0232.0022.878